Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 54/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
54/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-21 03:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Παράταση της διάρκειας της υπ΄ αριθ. 12998/19-07-2022
Σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά
στερεών αποβλήτων στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου» (αρ. μελ.
9/2022).

Περίληψη:
2023-03-24T10:58:22+00:00 Μάρτιος 21st, 2023|
Επιστροφή