ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,

προκειμένου να συγκροτήσει την Επιτροπή Τουρισμού, για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023, ως Συμβουλευτικό Όργανο του Δήμου για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του, 

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση

σε φορείς του Δήμου που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα του Τουριστικού προϊόντος,

προκειμένου να υποδείξουν εγγράφως εκπροσώπους τους (με τους αναπληρωτές τους) για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή με τους εξής τρόπους:

  • Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) 
  • Mε φαξ στον αρ. 27440 – 64858 (υπόψη κας Λιόκοση Ζωής)
  • Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr 

 το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κα Λιόκοση Ζωή (τηλ. 2744360125) 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων. 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 ΘΥΜΗΣ Φίλιππος

Ηλεκτρονικό αρχείο:
Επιστροφή