Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης στο διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμέτοχης στο διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, προτίθεται να συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.), για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023, η οποία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 6 του ν. 4623/2019 και ισχύει, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ή κοινωνικών φορέων της περιοχής που επιθυμούν να συμμετέχουν, να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή με τους εξής τρόπους:

  • Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) 
  • Mε e-mail στη διεύθυνση info@loutraki.gr 

το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα Γραφεία των Κοινοτήτων. 

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2019-11-25T22:16:17+00:00 Νοέμβριος 21st, 2019|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή