ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας
τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές στη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο,
ΚΑΛΕΙ τους Συλλόγους που αναπτύσσουν εθελοντική δράση στον
τομέα Πολιτικής Προστασίας – Πυροπροστασίας, οι οποίοι εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος
2024, σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως ισχύει, να
καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της
επιχορήγησης που αιτείται ο Σύλλογος.
2. Τον αριθμό Μητρώου εγγραφής του Εθελοντικού Συλλόγου στη Γ.Γ.Π.Π.
3. Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες
οι τροποποιήσεις του
4. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού
5. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών
Διοικητικού Συμβουλίου του (Δ.Σ.)
6. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα
7. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος
2023, έσοδα- έξοδα αναλυτικά)
8. Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις
αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr το αργότερο
μέχρι και την 5 η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων & φακέλων και αρμόδιος
για την παροχή πληροφοριών: κ. Αριστείδης Χάλλας – Αναπλ. Προϊστάμενος
Αυτοτελούς Τμήματος Πολτιικής Προστασίας (τηλ. 2744360194)

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2024-03-21T19:38:30+00:00 Μάρτιος 20th, 2024|Ανακοινώσεις, Σημαντικά, Πολιτική Προστασία|
Επιστροφή