ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού έργου, ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός των ορίων αρμοδιότητάς του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2021, να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της επιχορήγησης που αιτείται ο Σύλλογος. 

2.Φωτοαντίγραφο Κατασταστικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του

3. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού

4. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

5. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα

6. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2020, έσοδα- έξοδα αναλυτικά) 

7. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός της επιχορήγησης για το έτος 2020, με θέμα αναλυτική κατανομή εσόδων – εξόδων που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση)

8. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων

9. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2020

10. Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2021

11. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2021, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από την επιχορήγηση 

12. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η οποία θα περιλαμβάνει: 
       Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα
       Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, άθλημα, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση των προπονητών – γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.

13. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (μόνο για τους αθλητικούς Συλλόγους) 

14. Αντίγραφα αιτήσεων υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή – Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ν.Κορινθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου αναφορικά με τον τρόπο παράδοσής τους (τηλ. 2744360128 και 2744360127) το αργότερο μέχρι και την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή.
Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων: κ. Γιάννης Μαυροειδής – Γενικός Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Γ. Ντόντος (τηλ. 2744360135)

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

2021-05-20T13:38:56+00:00 Μάιος 20th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή