Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ ΕΔΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και της τροποποίησης αυτού.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρικών επικοινωνιών, μεταφορών & δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 και 106 αυτού.
4. Το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ Α΄/17.12.2014) Περί ταξινόμησης επιβατικού Δημοσίας χρήσης – ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΜΕΑ. .
5. Την υπ’ αριθ.: Οικ.3763/111/15 (ΦΕΚ 1163/τ. Β΄/18.6.2015) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
6. Το Ν.4530/30-03-2018 (ΦΕΚ Α΄ 59) Άρθρο 14.
7. Την με αριθμό Α20534/1646/04.05.2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Την υπ’ αριθ.: Α54991/2415/7-10-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
9. Την υπ’ αριθ.: Α3557/141/24-01-2019(ΑΔΑ:Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10. Την υπ’ αριθ.: Α4304/207/29-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
11. Την υπ’ αριθ.: 11320/794/18-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Οδικής ασφάλειας, Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων.
12. Την υπ’ αριθ.: 80255/4693/19-/20(ΦΕΚ 61/ΤΒ/21.1.2020) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
13. Την Υ.Α με αριθμό οικ. Α/49536/4711/12 (ΦΕΚ 3357/Β/17-12-2012) «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε. .Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82)».
14. Τη με αριθμό 340/29-07-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον καθορισμό των εδρών ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

15. Το υπ’ αριθ. οικ. Α 3557/141/24-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α) έγγραφο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82)».
16.Την υπ’ αριθμ. 147039/21-05-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής περί του μέγιστου αριθμού υφιστάμενων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ- ΕΙΔ. ΜΙΣΘ., για την Π.Ε Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 3 του Ν. 4070/12 ( ΦΕΚ Α’ 82/10.4.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
17.Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄ αριθ. 2 της συνεδρίασης την 21 Μαΐου 2021 της επιτροπής για τη γνωμοδότηση περί του μέγιστου αριθμού υφιστάμενων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ., μετατροπής σε ΤΑΞΙ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
18.Tο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό , αποφασίζουμε:

ΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετατρέψει την υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 16-07-2021. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για τις οποίες ζητείται άδεια, και τον αριθμό τους ανά έδρα. Οι έδρες – διοικητικές μονάδες ΕΔΧ αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας σύμφωνα και με την παράγραφο 2 παρ. α του άρθρου 83 του Ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την υπ’ αριθμ. 340/29-7-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιγράφονται στην απόφαση αυτή.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ 
Οι έδρες – διοικητικές μονάδες ΕΔΧ αυτοκίνητων για τις οποίες καθορίζεται ο επιμερισμός οχημάτων και εγκρίνεται ο αριθμός αδειών ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, εκ μετατροπής των ήδη υφιστάμενων αδειών επιβατικών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) σε επιβατικά δημόσιας χρήσης ειδικής μίσθωσης για την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες  ΕΔΧΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ), αναφέρονται στον παρακάτω πινάκα:
ΔΗΜΟΣ                                                                          ΕΔΡΕΣ                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                               2
                                                                                          ΑΛΜΥΡΗ                                   1
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                  ΚΙΑΤΟ                                        2
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                            ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ                          1
                                                                                          ΔΕΡΒΕΝΙ                                   1
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ    ΛΟΥΤΡΑΚΙ                                 2
                                                                                         ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ                    1
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                                                                                                                  1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                        ΝΕΜΕΑ                                      1
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                             12

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ σε τύπου ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 107 του ν.4070/12)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α του ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του Ν.4070/12)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ , αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην Κόρινθο αίτηση μέχρι 16-07-2021 με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο  εκπρόσωπό του, συνοδευμένη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (1) και (2) της ενότητας Β΄ της παρούσας, μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας).
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του Ν.4070/12. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης  άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
Β. Νομικά πρόσωπα
1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεσία.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την μετατροπή άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου σε νέα άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ . Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα και τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών. Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών www.yme.gr). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της.
Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 26-07-2021 . Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυο και μέχρι 12-08-2021 θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν.4070/12 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία θα καθορίζονται οι επιλεγόμενοι αιτούντες αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα.
Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτούμενος με (1) συμμετοχή.
Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών μέχρι την 12-08-2021.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘΑΜΕΑ αυτοκίνητο. Τέλος κάθε προηγούμενη πρόσκληση μας παύει να ισχύει.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

Ηλεκτρονικό αρχείο:
Επιστροφή