Καθορισμός πρόσθετων πληροφοριών αναφορικά με την υπ’ αρ. 18726/2018 Διακήρυξη του Δήμου Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» κατόπιν αιτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Καθορισμός πρόσθετων πληροφοριών αναφορικά με την υπ’ αρ. 18726/2018 Διακήρυξη του Δήμου Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» κατόπιν αιτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Κατόπιν των υπ’ αρ. πρωτ. Δήμου 18889/13-11-2018 & 18969/14-11-2018 έγγραφων
αιτημάτων οικονομικών φορέων και
έχοντας υπ’ όψη την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του Ν 4412/2016 ΄΄ 2.Εφόσον έχουν
ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες
πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε
περίπτωση …………ημέρες.΄΄
ενημερώνουμε τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους για τα εξής:
1. Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει (επί ποινή αποκλεισμού)
πιστοποιητικό τεχνικής εγκατάστασης & συντήρησης σύμφωνα με το ΕΝ 17024 με
πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση και συντήρηση αθλητικών ακρυλικών δαπέδων
εξωτερικού χώρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί το επίπεδο ποιότητας των δαπέδων
ως αυτό απαιτείται και αναφέρεται στο ΄΄ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ΄΄ στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.
2. Στο ίδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι , αναφέρεται ότι : ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις
εργασίες που θα απαιτηθούν για την εξομάλυνση της υπάρχουσας υπόβασης και τις
απαραίτητες ρίσεις απορροής υδάτων .
Προς αποφυγή παρερμηνειών εννοείται ότι η εν λόγω προμήθεια δεν περιλαμβάνει
εργασίες κατασκευής γηπέδων – ενσωμάτωσης υλικών στο έδαφος- αλλά εργασίες
εξομάλυνσης-επιπεδότητας της επιφάνειας στην υπάρχουσα υπόβαση και

3. Στην παράγραφο Β4 του άρθρου 2.2.9.2 αναφέρεται ότι:
΄΄Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν
Αποδεικτικά έγγραφα (π.χ Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής), ότι έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας.΄΄
Συνεπώς εάν κάποιος οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει προμήθεια & εργασία του
συγκεκριμένου τύπου ως τμήμα ενός τεχνικού έργου και δύναται αυτό να αποδειχθεί
αυτοτελώς (π,χ., παραστατικά (όχι τιμολόγια) προμηθευτή σε εργολάβο, απαιτούμενα
πιστοποιητικά κατατεθειμένα στο φάκελο του έργου κ.α) δύναται να γίνει καταρχήν,
δεκτός στον διαγωνισμό. Θα ήταν σκόπιμο στην εν λόγω περίπτωση να αναφερθεί
αναλυτικά και στο ΤΕΥΔ.

Η Αναπλ. Προϊστ. Τ.Τ.Ε
Αθηνά Στεργίου
Αρχιτέκτων Μηχ. ΠΕ4-Α

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2018-11-21T13:42:40+00:00 Νοέμβριος 20th, 2018|Ανακοινώσεις|
Επιστροφή