Δημοσιοποίση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου μας.

Δημοσιοποίση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου μας.

Σχετική 1. Η υπ. Αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ οικ. 107017/2006 ΚΥΑ «Εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευροπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27 ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) σύμφωνα με
τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ διαβιβάστηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ –
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) φάκελος της ΣΜΠΕ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του
Δήμου μας προκειμένου να δημοσιοποιηθεί στο κοινό το περιεχόμενο του φακέλου και να
παρασχεθεί στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα να διατυπώση εγγράφως και
ενδεχομένως ηλεκτρονικά της απόψεις σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 7 τις
σχετικής (1).
Η δημοσιοποίηση γίνεται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου μας.
Η διατύπωση των έγγραφων απόψεων θα γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου του δήμου μας
και ηλεκτρονικά στο στην ηλεκτρονική δ/νση info@loutraki.gr.
Επίσης η ανακοίνωση της δημοσιοποίησης της ΣΜΠΕ θα γίνει και σε ημερήσιο και σε
εβδομαδιαίο τύπο.

ΣΜΠΕ-Υφιστάμενη κατάσταση – Χρήσεις γης (20MB)

ΣΜΠΕ – Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος (35MB)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ.Π.Σ. (20MB)

κατεβάστε όλα τα αρχεία στον υπολογιστή σας (70MB)

2020-06-12T04:51:37+00:00 Ιούνιος 12th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή