Δημοσιοποίηση ανοικτού διαγωνισμού έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχωρας-Αγ. Θεοδώρων»

Δημοσιοποίηση ανοικτού διαγωνισμού έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχωρας-Αγ. Θεοδώρων»

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με:

ΤΙΤΛΟ:΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΄΄

CPV : 45233120-6

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Πρόγραμμα ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ¨¨»

ΚΑ: 64-7333.004

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 669.354,84 € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24 % συνολικό ποσό
830.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) το άρθρο 27, β) άρθρο 95 παρ. 2.(α) και τις λοιπές διατάξεις του
ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2021-01-11T15:15:27+00:00 Ιανουάριος 11th, 2021|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή