ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ – Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ – Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με:

ΤΙΤΛΟ: “ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ “
CPV : 45211360-0 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΥΞΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1. Πόροι Δήμου

ΚΑ: 30-7324.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.631,45€ και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24 % συνολικό ποσό

99.983,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) το άρθρο 27, β) άρθρο 95 παρ. 2.(α) και τις λοιπές διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α’ 147)


Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης

Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β ́-29/12/2017
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 2540/7.11.2011
τεύχος Β’) και ειδικότερα την παράγραφο 5.3 του άρθρου 5 της ως άνω
απόφασης
2. την υπ’ αρ. 153/10-7-2018 Α.Ο.Ε. με την οποία οριστήκαμε μέλη της 2/μελής
επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης των μελών Επιτροπών διαγωνισμού μέσω
Μη.Μ.Ε.Δ
3. τις παραγράφους 9α

& 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 27 / 11 / 2020 και ώρα 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί
κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατασκευής έργου με τίτλο:
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ» ́αρ. μελ.63/2020
Η Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ.: www.loutraki.gr
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:https://mimed.ggde.gr και
γ)θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ Επιτροπών Διαγωνισμών μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Συνημμένα :

2020-11-26T01:08:32+00:00 Νοέμβριος 25th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή