Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β · -29/12/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 2540/7.11.2011 τεύχος Β’) και ειδικότερα την παράγραφο 5.3 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης
2. την υπ’ αρ. 153/10-7-2018 Α. Ο. Ε. με την οποία οριστήκαμε μέλη της 2/μελής επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης των μελών Επιτροπών διαγωνισμού μέσω Μη.Μ.Ε.Δ
3. τις παραγράφους ga & 1 Ο του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 7/08/2020 και ώρα 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατασκευής έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ» αρ. μελ.44120
Η Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ.: www.loutraki. gr
β) του Υπουργείου Υποδομών και Mεταφopώv:https://mimed.ggde.gr και
γ)θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2020-08-06T11:36:42+00:00 Αύγουστος 5th, 2020|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή