Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας για την αντιπυρική περίοδο 2018

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας για την αντιπυρική περίοδο 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

́Εχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις».(ΦΕΚ 102, τευχ. Α).
2. Τα άρθρα 113,114,159,160,186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Ο Ν.4249/24-3-2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π (ΦΕΚ 73,τευχ.Α’).
4. Ο Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της ∆ιοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47, τευχ. Α’).
5. Το Π.∆. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών
και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων» (ΦΕΚ 157, τευχ. Α’).
6. Το Π.∆. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224, τευχ. Α’ ).
ΑΔΑ: 7ΥΤΤ7Λ1-28Ρ
7. Το Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ20, τευχ. Α’).
8. Η ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γ.Σ.Π.Π. με τη συνθηματική λέξη
Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423, τευχ. Β’).
9. Το υπ’ αριθμ. 3515/28-6-2013 «3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας ∆ασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
10.Την υπ’ αριθμ. 80951/27377 (ΦΕΚ3101 Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες
Περιφέρειας Πελοποννήσου» .
11. Το υπ ́ αριθμ. πρωτ.: 82334/448/28.03.2018 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί καθορισμού από τους ∆ήμους Ν.
Κορινθίας, των ευπαθών περιοχών για την ένταξή τους στην απόφαση απαγόρευσης
κυκλοφορίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2018.
12.Την από 10/05/2018 Συνεδρίαση ΣΟΠΠ Π.Ε. Κορινθίας σχετικά με την δασοπυρόσβεση
για το έτος 2018.
13.Το υπ’ αριθμ. 3752/25.05.2018 έγγραφο της ΓΓΠΠ (Α∆Α:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ)
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των
δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018» και ειδικότερα την παρ. 1.12
(προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας)
14.Το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. « ́Εκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. για την αντιπυρική περίοδο 2018». (Α∆Α:
6Ρ2Λ465ΧΘ7-Π∆Ω).
15.Το υπ’ αριθμ. 2934/6-5-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη
καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών» (Α∆Α: 6ΛΗ846ΦΘΕ-ΝΜΙ).
16.Την υπ’ αριθμ. 131422/27.06.2018 (Α∆Α:ΩΝΛΗΟΡ1Φ-ΑΤΥ) Απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, περί
εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη.
17.Την υπ’ αριθμ. 4475/25.06.2018 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α:
ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ).
18.Την υπ’ αριθμ. 171253/932/27.06.2018 με ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Α∆Α: 6ΨΖ67Λ1-ΓΞΞ)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα «Εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειαρχών
για έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική
περίοδο2018».

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και την παραμονή των εκδρομέων στις κάτωθι
περιοχές για τις μέρες και ώρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με δείκτη
επικινδυνότητας 4 και 5, της αντιπυρικής περιόδου 2018.

α. ∆ήμος Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων
Μαυρολίμνη στη δεξαμενή, Στραβά – Σχίνο, Αγ. Μαρίνα – Πίσσια, Γερμανικός στη θέση
Ν. Πολιτεία, Λουτράκι – Φανερωμένη, Πλάτανος – Φανερωμένη (Αγ. Αθανάσιος), Αγ.
Θεόδωροι – Πράθι (πυροφυλάκιο), θέση Λιοντάρι – Κατσιβίρι, Πίσσια – Λουτράκι
δρόμος προς Όσιο Πατάπιο, Βουλιαγμένη – Ηραίο, Εκκλησιαστικό Λύκειο (έλεγχος στις
εισόδους Αγ. Ειρήνη, Καλλιθέα)
β. ∆ήμος Κορινθίων
Από Φανερωμένη προς παλαιό μοναστήρι, διασταύρωση Αθικίων – Άγ. Ιωάννη προς
Άγ. ∆ημήτριο, από Κασιντή προς Τσάλικα, από ράντσο Σκούρα προς Τσάλικα, από οδό
by pass (Σοφικό) προς Τσάλικα, από Αθίκια προς Ρυτό (δρόμος σκουπιδότοπου), από
Αθίκια προς Φανερωμένη, από Σοφικό προς Στήρι, από Κόρφο προς Στήρι, Ξέστι –
Στήρι – Ντοροβάτα, Ρυτό προς εκκλησία Μάζι (κλισαμάζι).
γ. ∆ήμος Σικυωνίων
Λαύκα : είσοδος Λυκόρεμα –διασταύρωση, δρόμος Αγ.Σωτήρα -τέλος χωριού
Κλημέντι : από κατασκήνωση προς Αγ. Κων/νο και από κατασκήνωση προς Βελίνα.
Βελίνα : είσοδος Βελίνας (1ος χωματόδρομος – κρουνός) προς Αγ. Τριάδα και στην
κεντρική διασταύρωση δύο χωματόδρομοι προς δάσος Αγ. Τριάδας.
∆άσος Μουγγοστό: 1η είσοδος από Κουτρουμπή και 2η από Θροφαρί .
Λέχωβα : ∆ρόμοι προς Λέχωβα από Αστεροσκοπείο, από πηγή Κρυονερίου, από
Καίσαρι,από Τιτάνη και από Γονούσα.
Πανόραμα – ∆ιάσελο Κυνηγού.
δ. ∆ήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
Μέση ΣυνοικίαΤρικάλων – Λίμνη ∆ασίου (Ψηλή Ράχη, διασταύρωση με δρόμο Ζήρεια
– Γκούρα).
Επαρχιακός δρόμος Καρυάς – Σαραντάπηχου (θέση ∆έλτα ∆ασικών δρόμων και
∆οκίμι προς πυροφυλάκιο Προφήτη Ηλία ).
Από την προηγούμενη θα δημοσιοποιείται ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών στην
αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), όπου θα παρουσιάζονται οι περιοχές που θα
εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων, επισημαίνοντας την
κατάσταση κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού).
Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία στα επαρχιακά και κύρια δημοτικά
δίκτυα που συνδέουν και εξυπηρετούν τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των συγκεκριμένων
περιοχών , καθώς και για τα άτομα που η δραστηριότητά τους σχετίζεται με τις

προαναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις αυστηρώς
απαραίτητες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
της Πυροπροστασίας και των Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων.
∆ελτίο τύπου θα εκδίδεται από την προηγούμενη από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη για
την ενημέρωση του κοινού, το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω τηλεομοιότυπου
(fax).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ Ι. ΚΑΛΛΙΡΗΣ

2018-07-06T01:49:35+00:00 Ιούλιος 6th, 2018|Ανακοινώσεις, Σημαντικά, Πολιτική Προστασία|
Επιστροφή