Ανακοίνωση του Γραφείου Κοιμητηρίων

Ανακοίνωση του Γραφείου Κοιμητηρίων

Με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του 1ου Δημοτικού κοιμητηριού Λουτρακίου, κάνουμε γνωστό ότι τάφοι, εγκαταλελειμμένοι, χωρίς οποιοδήποτε ενδεικτικό στοιχείο περί του/των ενταφιασθέντος/των, για τους οποίους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να πληροφορηθεί περί αυτών, πρόκειται να διατεθούν, από τον Δήμο, ελευθέρως, προς χρήση.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους υπόχρεους συγγενείς ενταφιασθεντων, στους τάφους των οποίων δεν υπάρχουν τα ονόματα τους, όπως προσέλθουν στον δημο μας (γραφείο κοιμητηρίων), για την συμπλήρωση και υποβολή αίτησης – δήλωσης ενταφιασθέντων και υπεύθυνης δήλωσης ν. 1599/1986 με το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα αναλάβει τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το δικαίωμα χρήσης τάφου Δημοτικού κοιμητηρίου, εφόσον δεν τις έχουν ήδη αναλάβει.

Προθεσμία υποβολής : έως 30 Ιουνίου 2022.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι εν λόγω τάφοι περιέρχονται στον Δήμο, ο οποίος μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα προς χρήση, ως ο οικείος κανονισμός λειτουργίας ορίζει.

 

Εκ της Διεύθυνσης περιβάλλοντος Δήμου

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2022-05-30T12:20:50+00:00 Μάιος 27th, 2022|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή