Ανακοίνωση – Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δίμηνης διάρκειας.

Ανακοίνωση – Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δίμηνης διάρκειας.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» για την πρόσληψη προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (Φ.Ε.Κ 28/τ.Α ́/03.03.1994) περί ̈Σύστασης
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμισης θεμάτων διοίκησης ̈, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/09, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγεται στις
διατάξεις των κεφ. Α ́, Β ́και Γ ́και εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που
προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα μηνών.
5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ 54/τ.Α ́/12-03-2012)
όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθ. 12 του ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ
85/τ.Α ́/11-04-2012) και τροποποιήθηκαν με την παρ. 1α του άρθρου 41 του ν.4325/2015
(Φ.Ε.Κ 47/τ.Α ́/11-05-2015).
6. Την υπ. αριθμ. 262/04-10-2018 (ΑΔΑ: Ω2ΗΠΩΛ3-Ι41) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
̈Υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Δήμου ̈.

7. Την υπ. αρ. πρωτ. 219803/17-10-2018 (ΑΔΑ: 72ΣΒΟΡ1Φ-Ψ2Ι) Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώνει την υπ. αριθμ. 262/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων περί πρόσληψης είκοσι (20) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών

Απορριμματοφόρου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

Ότι θα προσλάβει προσωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, με την ειδικότητα ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών
αναγκών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας –
Συνοδοί Απορριμματοφόρου 20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του
Ν.2527/1997)

Δύο (2)
μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ 143/τ.Α’/28-06-2007)
̈Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ̈.
3. να έχουν την υγεία τους και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν, μαζί με την αίτησή τους, υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους, δυνάμει των διατάξεων του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη Ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3584/2007.
4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος απασχόλησης στο Δήμο εντός τελευταίου δωδεκαμήνου.
5. Υπεύθυνη δήλωση περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας για την απασχόλησή τους στην ως άνω
ειδικότητα.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο
Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Λουτράκι, Τ.Κ 20300, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, εντός πέντε (5) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου, ήτοι από 19-10-2018 έως και 23-10-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην ως άνω
διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2744-3-60120 και 2744-3-60196).
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο ̈Πρόγραμμα Διαύγεια ̈, στο χώρο ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος στην έδρα του Δήμου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Ηλεκτρονικό αρχείο:
2018-10-19T14:01:48+00:00 Οκτώβριος 18th, 2018|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή