Κήρυξη της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων και της Δ.Κ. Ίσθμίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Κήρυξη της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων και της Δ.Κ. Ίσθμίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

«Κήρυξη της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων και της Δ.Κ. Ίσθμίας του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, λόγω δασικών πυρκαγιών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ. 1δ του άρθρου 8 του N. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχειΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ’ αρίθ. 1299/07.04.2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχειΦΕΚ
423/τ.Β ́/10.04.2003).
3. Την παρ. Θ5 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα “Καλλικράτης”»
(ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχειΦΕΚ 87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχειΦΕΚ
224/τ.Α ́/27.12.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το άρθρο 110 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχειΦΕΚ 73/τ.Α ́/24.03.2014).
6. Το με α.π. 2300/29.03.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας «Θεσμικό πλαίσιο & κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη

περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχειΑ.Δ.Α.:
ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
7. Τα με α.π. 11944/25.07.2018 & 12365/02.08.2018 έγγραφα του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας.
8. Τα με α.π. 207161/1108/03.08.2018 & 214475/1161/10.08.2018 έγγραφά μας
προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
9. Τις με α.π. 5449/09.08.2018 & 5615/09.08.2018 εξουσιοδοτήσεις του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για κήρυξη της Δ.Κ. Ίσθιων και της Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω δασικών πυρκαγιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την κήρυξη της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων και της Δ.Κ. Ισθμίας του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23
Ιουλίου 2018 στις εν λόγω περιοχές.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ τριών (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχει3) μηνών, ήτοι από την 23η Ιουλίου 2018
έως και την 23η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τις (ΦΕΚ 102/τ.Α ́/01.05.2002), όπως έχει9) σχετικές.
Με το πέρας του καθορισμένου χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της
παραπάνω κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 

[gview file=»https://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/wp-content/uploads/2018/08/ΨΡΞΛ7Λ1-Τ10.pdf»]

[gview file=»https://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/wp-content/uploads/2018/08/ΦΕΚ.pdf»]

 

2018-08-21T14:11:25+00:00 Αύγουστος 21st, 2018|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή